David Lee Kuo Chuen
David Lee Kuo Chuen
Chairman, Global FinTech Institute (GFI), Singapore