Sergey Bezbogov
Sergey Bezbogov
Senior Vice President, VTB Bank, Russia