Yuri Khakhanov
Yuri Khakhanov
Acceleration Director, Skolkovo Foundation, Russia